Advokatska kancelarija "Numanovic" zastupa svoje klijente pred sudovima i drugim organima u: Tuzla, Sarajevu, Banja Luka, Zenici,, Bijeljini, Doboju, Mostaru, Brckom, Banja Luci, Tesnju i drugim gradovima Bosne i Hercegovine.saznaj vise

 

Građansko pravo

Nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.
Također posjedujemo bogato iskustvo u postupcima pred ustavnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, i mnogim drugim uslugama.

 

Radno pravo

Zastupamo poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima.
Pružamo usluge pripreme općih akata za poslodavce i sindikate te savjetujemo klijente pri odlukama o prihvaćanju posla, kao i o uslovima na radu. Posjedujemo veliko iskustvo u izradi različitih pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju, i mnogih drugih usluga.

 

Porodično pravo

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

 

Upravno pravo

Nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva BiH; rad na sticanju državljanstva BiH; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

 

 

Krivično pravo

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u BiH. Nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu.
Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta vezanih za privredni kriminal, a što nam predstavlja užu specijalizaciju.

 

Privredno pravo
Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja, i još mnogo drugih usluga.

 

Javne nabavke

Sarađujemo sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora.
Specijalizovani smo za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao I za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom.

Bosna i Hercegovina
Maršala Tita do br. 115info@advokat-numanovic.com

 

 

 

advokat Sarajevo | advokat Banja Luka | ADVOKAT SARAJEVO | Advokat Tuzla | advokat Bosanska Krupa i Kostajnica, Bosanski Brod, Bratunac, Sokolac, Istocno Sarajevo | JAJCE, TESANJ | KALESIJA | Gradacac | ADVOKAT ZIVINICE |